admin login
Volgende dienst
Reglement voordracht en benoeming ambtsdragers
Datum publicatie: 8 jun 2012
Laatste update: 2 jul 2012

Hierbij presenteren we u het nieuwe benoemings-reglement voor ambtsdragers in onze kerk.

Aanleiding

Naar aanleiding van de nieuwe structuur is ook gesproken over een aanpassing in het verkiezingsreglement. Hierbij hebben diverse gemeenteleden gewezen op het belang van stemming bij het aanstellen van ambtsdragers cq. kerkenraadsleden. Nadien is dit in de kerkenraad uitvoerig besproken. In de bijlage vindt u de nieuwe regeling voor het voordragen en benoemen van ambtsdragers. Dit reglement is op de kerkenraadsvergadering van 10 mei jl. vastgesteld.

Samenvatting reglement

Als er vacatures zijn, wordt onze Heer in gebed gevraagd te voorzien in de vacatures die zijn ontstaan in de ambten. De kerkenraad zal de gemeente vragen om namen van gemeenteleden te noemen die zij geschikt acht voor de ambten, bij voorkeur met een toelichting. Vanuit de inbreng van de gemeente zal de kerkenraad per vacature een enkelvoudige voordracht doen. U wordt in de gelegenheid gesteld om gegronde bezwaren in te dienen tegen de voorgedragen kandidaten. Bij geen bezwaar  zal de kerkenraad de ouderling en diaken benoemen. Voor de voordracht van de oudste zal instemming gevraagd worden alvorens tot benoeming over te gaan.

Benoemingsreglement ambtsdragers – vastgesteld 10052012

Bijlage

Benoemingsreglement-ambtsdragers-vastgesteld-10052012.pdf (76 KB)