Wie zijn wij

De gemeente van NGK Amersfoort-Noord telt ongeveer 500 leden, waarvan het grootste deel woont in de Amersfoortse wijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Hoogland en Nieuwland. Sinds de fusie met de NGK van Baarn-Soest maken ook een aantal leden van deze gemeente deel uit van onze gemeente.

Organisatie

Organisatorisch zijn een zestal aandachtsgebieden (sectoren) te onderscheiden. Alle gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht bij één van deze sectoren: viering, jeugdwerk, missionair werk, opbouw en beheer. De leiding over elke sector ligt in handen van een oudste. Deze zes oudsten vormen, samen met de scriba, de voorzitter en de predikant, de kerkenraad. De kerkenraad is het leidinggevend orgaan van de gemeente.

Visie

Belangrijk is de drieslag ‘opzien naar God’, ‘omzien naar elkaar’ en ‘uitzien naar de ander’, ook wel eens getypeerd als boven-binnen-buiten. In al onze gemeentelijke activiteiten spelen deze drie blikrichtingen een rol, waarbij vaak één van de drie het hoofdaccent heeft.

Kerkgenootschap NGK

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen met 90 aangesloten kerken en ruim 32.000 kerkleden een van de kleinere kerkverbanden in Nederland. Het zijn gereformeerde kerken met evangelische trekken. Als Nederlands Gereformeerde Kerken staan we in de traditie van de Reformatie: we aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

De Nederlands Gereformeerde Kerken leggen veel nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk. Toch werken we als kerken regionaal en landelijk op tal van vlakken samen. Onderwerpen die typisch van landelijke betekenis zijn, worden besproken en besloten door de Landelijke Vergadering (LV). Die bestaat uit afgevaardigden van de twaalf regio’s die de Nederlands Gereformeerde Kerken kennen.

Voor meer informatie, zie de website www.ngk.nl