admin login
Volgende dienst
Beheer – ANBI

ANBI-transparantie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord
KvK nummer: 77580311
RSIN: 824167855
RSIN/Fiscaal nummer: LH nummer is 824167855L01.
Website adres: www.ngk-amersfoort-noord.nl
E-mail: scriba-noord.amersfoort@ngk.nl
Adres: Trompetweg 1
Postcode: 3822 CK
Plaats: Amersfoort
Postadres: Postbus 2959
Postcode: 3800 GK
Plaats: Amersfoort

De Nederlands Gereformeerde kerk te Amersfoort-Noord is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

De gemeente van NGK Amersfoort-Noord telt ongeveer 500 leden, waarvan het grootste deel woont in de Amersfoortse wijken, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Hoogland en Nieuwland. Sinds de fusie met de NGK van Baarn-Soest maken ook aantal leden van deze gemeente deel uit van onze gemeente.

Organisatorisch zijn een zevental aandachtsgebieden (sectoren) te onderscheiden. Alle gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht bij één van deze sectoren: viering, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk, missionair werk, gemeenteopbouw en beheer. De leiding over elke sector ligt in handen van een oudste. Deze zeven oudsten vormen, samen met de scriba, de voorzitter en de predikant, de kerkenraad. De kerkenraad is het leidinggevend orgaan van de gemeente.

Belangrijk in de visie van de gemeente is de drieslag ‘opzien naar God’, ‘omzien naar elkaar’ en ‘uitzien naar de ander’, ook wel eens getypeerd als boven-binnen-buiten. In al onze gemeentelijke activiteiten spelen deze drie blikrichtingen een rol, waarbij vaak één van de drie het hoofdaccent heeft.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde Kerk te Amersfoort Noord.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

www.ngk.nl/beleidsplan

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

https://www.ngk-amersfoort-noord.nl/

https://www.ngk-amersfoort-noord.nl/over-ons/

https://www.ngk-amersfoort-noord.nl/categorie/kerkdiensten/

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen realisatie geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de huidige begroting.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. NGK Amersfoort-Noord heeft geen eigen gebouwen.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor huur aula van de school, administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.