admin login
Volgende dienst
Present – wijk

Kerk in de wijk

Als kerk in Amersfoort Noord willen we een meer zichtbare kerk zijn in de wijk, en dan niet alleen op zondag. Als gemeente kunnen we naar buiten toe zichtbaar worden door daar te helpen waar hulp wordt gezocht. Ook in de wijken rondom onze kerk is er zichtbare en vaak ook onzichtbare nood. Onze hulp is nodig.

Onze ambitie mag zijn dat we, door als gemeente echt om te zien naar de ander in onze wijken, een steeds hechtere gemeenschap vormen waarin we als leden van de gemeente steeds meer mogen leven zoals Jezus Christus ons zelf heeft voorgeleefd.

Om ons als gemeente een duwtje in de rug te geven willen we samen met Stichting Present deze visie verder in praktijk brengen.

Wat is Present?

Stichting Present is een christelijke organisatie die de betrokkenheid van groepen uit kerken, bedrijven, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren.

Werken vanuit het aanbod

De werkwijze van Present is uniek, in die zin dat de hulpbemiddeling niet vanuit de vraag, maar vanuit het aanbod tot stand komt. Inhakend op de bereidheid van mensen om te geven, begint Present bij het aanbod: een groep meldt zich aan en Present gaat met de groep in overleg wat voor hulp de groep wil bieden. Om het aanbod daar te brengen waar er vraag naar is, heeft Present een netwerk opgebouwd met maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij om instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Zij kunnen aangeven waar de geboden hulp het meest gewenst is. Vanwege de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moeten de maatschappelijke organisaties steeds vaker op zoek naar partijen die aanvullend zijn aan hun hulpverlening. Present wil hierbij helpen.

Incidentele inzet als onderdeel van structureel traject

Present is zich bewust van de behoefte aan structurele zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving en heeft ook daarom gekozen voor inzet van groepen via maatschappelijke organisaties. Als de groep weer weggaat, weten de vrijwilligers dat de hulpontvanger er niet alleen voor staat, maar wordt ondersteund door professionele hulpverlening die zijn of haar welzijn op de langere termijn voor ogen heeft. De incidentele inzet van een groep is daarmee onderdeel in een structureler hulpverleningstraject.

Voor meer informatie: www.stichtingpresent.nl/amersfoort

Plan van Aanpak 2012-2015

Om deze visie in praktijk te brengen, wordt voor en door onze gemeente jaarlijks een Presentdag georganiseerd, en daarnaast worden kringen gestimuleerd om jaarlijks (minimaal) één project uit te voeren.

We willen als gemeente, in overleg met Stichting Present, meer nadruk leggen op de wijken in Amersfoort-Noord, waarbij we met name wijk Zielhorst gaan adopteren. De projecten die we als gemeente willen uitvoeren zullen dan zoveel mogelijk plaatsvinden in deze wijk. Tevens willen we kringen dus aanmoedigen om één project te doen in de wijk Zielhorst of in de wijk waar de kring samenkomt.

Onderstaand een korte uitleg van dit zogenaamde 2-sporenbeleid.

1. Jaarlijkse Presentdag

Jaarlijks willen we in samenwerking met Stichting Present een Presentdag organiseren voor en door de gemeente. Bedoeling is dat zowel individuen als kringen zich deze dag inzetten om samen zoveel mogelijk projecten uit te voeren. Gemeenteleden die niet lid zijn van een kring, maar wel mee willen doen, krijgen deze dag de mogelijkheid om een project op te pakken.

2. Iedere kring een eigen project

Om kringen ook gedurende het jaar te stimuleren om een project te doen, kan iedere kringcoördinator binnen zijn of haar eigen kring voorstellen om een project op te pakken. Dit kan uiteraard tijdens de jaarlijkse Presentdag, echter, in de praktijk blijkt dat een vooraf vastgestelde datum niet altijd goed uitkomt. Kringen die een project willen doen kunnen zich aanmelden bij het Present-team (zie hieronder).

Ook kan het zijn dat een kring een ‘eigen’ project, dus zonder tussenkomst van Present, wil oppakken. Dit is natuurlijk prima. Stichting Present is een instrument, niet het doel.

Presentteam

Om dit plan van aanpak goed uit te voeren zal er binnen de gemeente een ‘Presentteam’ worden opgericht. Dit team zal werken vanuit de sector ‘Missionair’. Het aanstellen van dit team is een belangrijke stap in het creëren van blijvende betrokkenheid van onze gemeente op dit werk. Dit team zal gaan bestaan uit 3 personen (1 organisatie-type en 2 diaconale types).

Dit team zal direct verantwoordelijk worden voor de jaarlijkse organisatie van de presentdag, in overleg met Stichting Present. Ook zal dit team contact onderhouden met de kringcoördinatoren. Tevens is het de bedoeling dat de teamleden extra training ontvangen van Stichting Present, zodat ze in staat zijn om zelfstandig projecten te kunnen begeleiden.

Ook kan het zijn dat er door het team langer lopende projecten worden opgepakt, of projecten zonder betrokkenheid van een professionele organisatie, bijvoorbeeld het bezoeken van eenzame mensen, of het ondersteunen van één-ouder gezinnen, of bezoeken van bewoners van een verzorgingshuis in de wijk etc.

 

 

‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:

weduwen en wezen bijstaan in hun nood,

en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.’

(Jakobus 1:27 )