admin login
Volgende dienst
29 november 2020
Voorganger
Ds. F. Gerkema
Locatie
't Hooghe Landt - Via Livestream
Aanvang
10:00
Zending

Informatie over het zendingswerk

Wat doet onze gemeente aan (de ondersteuning van) de Evangelieverkondiging wereldwijd?
De NGK Amersfoort Noord Amersfoort is (in samenwerking met NGK Zuid) direct betrokken bij twee zendingsprojecten:
• Zending in het Nqutu-district in KwaZulu Natal (Zuid-Afrika)
• Het werk op Soemba (Indonesië)

1.  Zending in het Nqutu-district

De Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN), een samenwerkingsverband van een 35-tal Nederlands Gereformeerde kerken, is met de Nederlandse predikant Tjeerd Baron actief in het Nqutu-district, een gebied dat op ongeveer 400 kilometer van Johannesburg gelegen is. Tjeerd Baron is uitgezonden door de NGK van Bunschoten. Tjeerd en Marga Baron werken hier sinds 1989 en hebben 4 kinderen: Jonathan, Andreas, Michal en Christiaan.

In de loop der tijd zijn er 4 zelfstandige gemeenten met in totaal ongeveer 1.500 leden ontstaan. Men komt samen op 25 preekplaatsen. Daarbij zijn regelmatig ongelovigen aanwezig. Daarnaast vormen begrafenissen vaak goede gelegenheden om het Evangelie uit te dragen. Evangeliserende bezoeken (hutbezoeken) vormen een belangrijk onderdeel van het zendingswerk. In de verschillende gemeenten worden bijna wekelijks gebedssamenkomsten gehouden. Voor kinderen wordt zondagsschool gehouden. In het kerkelijk centrum KwaLanga worden meerdaagse cursussen georganiseerd, waarin jongens en meisjes naast bijbelonderricht ook onderwijs krijgen in allerlei praktische vakken, zoals bouwen en naaien.

Twee door de zendelingen opgeleide Zulu-predikanten, ds. S.J. Ntuli en ds. M.S. Mbatha, verzorgen tezamen met een negental evangelisten en met de ouderlingen en diakenen de vier gemeenten. Sommigen van de evangelisten volgen de in-dienst-opleiding tot predikant.

Het Nqutu-district is economisch gezien een achtergebleven gebied in vergelijking met veel andere delen van Zuid-Afrika. De werkloosheid is groot. Door de overheid wordt weinig aan ontwikkeling van de mensen in het Nqutu-district gedaan. Marga Baron heeft een belangrijk aandeel gehad in het op gang brengen van een alfabetiseringsproject en de samenwerking met de Afrikaanse christelijke ontwikkelingsorganisatie ACAT. Deze organisatie geeft in het district cursussen om mensen te leren een eigen inkomen te verwerven. De in Nederland bekende christelijke ontwikkelingsorganisatie TEAR is mede-sponsor  van de trainingen.

De ziekte Aids is een probleem waar de kerken in hoge mate mee te maken hebben. Waarschijnlijk is 60% van de jongeren in het gebied besmet met het virus. Hierdoor dreigt een hele generatie te verdwijnen. De zendelingen hebben gezocht naar mogelijkheden om een professionele en bijbelse voorlichtingscampagne uit te voeren. De Nederlandse organisatie De Verre Naasten ondersteunt deze campagne financieel. Tal van kerken, scholen, ziekenhuizen en andere organisaties werken hierin samen.

Voor meer informatie zie de website: www.ngzn.org

SIZANANI

In Nederland is in 2001 de Stichting SIZANANI (= “Laten wij elkaar helpen”) opgericht. Deze Stichting heeft tot doel het ACAT-werk, de Aids-preventie en -voorlichting vanuit Nederland te ondersteunen en studiebeurzen aan jonge gemeenteleden te verstrekken.

Zij houdt u in het Nederlands Gereformeerde blad Opbouw regelmatig op de hoogte van haar activiteiten in het district. Giften voor dit ontwikkelingswerk kunnen overgemaakt worden op ABN-AMRO rekening  47.44.16.038 t.n.v. Stichting SIZANANI te Oegstgeest.

Betrokkenheid NGK Amersfoort Noord

Ds. Baron doet ook namens ons dit zendingswerk. Maar daarmee is onze taak in de zendingsopdracht niet voltooid. Ook u kunt aan deze evangelieverkondiging en gemeenteopbouw een essentiële bijdrage leveren. Wij als gemeente kunnen – en u persoonlijk kunt – dit werk ondersteunen met gebed en financiële steun. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de werkzaamheden door middel van brieven en werkverslagen die in het kerkblad worden opgenomen. Dit laat ons zien voor wie en wat we kunnen bidden. Betrokkenheid door middel van kaarten, e-mails, brieven (of bezoek) wordt zeer op prijs gesteld (zie onderstaand de contactgegevens).

Onze betrokkenheid bij het zendingswerk in het Nqutu-district geeft uiteraard ook financiële verplichtingen. Er is afgesproken dat de zendingscommissie aan de NGZN een bedrag afstaat van € 55,- per belijdend lid per jaar.  Dit bedrag is een richtbedrag. Afhankelijk van uw financiële situatie kunt u meer of minder geven.
Uw bijdrage kan overgemaakt worden naar een aparte rekening van de zendingscommissie (postbank 34.30.839 t.n.v. Zendingscommissie NGK Amersfoort).

2. Het werk op Soemba

Soemba is een Indonesisch eiland dat drie keer zo klein is als Nederland. Hier wordt al sinds plm. 1870 het evangelie gepredikt. In het oostelijk deel van dit eiland is een kerkgenootschap aanwezig met de naam: Vrije Kerken van Oost-Soemba. Er zijn 13 kerken en een aantal ‘kringen’. Vanuit de kerken wordt geëvangeliseerd. Het is prachtig dat dit kerkgenootschap zelf het zendingswerk op Soemba verricht!

Met de Vrije Kerken op Soemba hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken al vele jaren een band. De contacten lopen via de vereniging Steun Oost-Soemba (S.O.S.). Deze vereniging is in 1967 opgericht. De financiële hulp (die onze kerken landelijk op zich genomen hebben) kent twee onderdelen; ondersteuning van (de opleiding voor) de evangelieprediking; ondersteuning in materiële behoeften (ontwikkelingshulp).