ANBI

Algemene gegevens

Nederlands Gereformeerde Kerk De Levensboom
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort
scriba-noord.amersfoort@ngk.nl
RSIN-nummer: 824167855
KvK-nummer: 77580311


Doelstelling Nederlands Gereformeerde Kerk De Levensboom

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Actueel verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Financiele verantwoording


Verkorte staat van baten en lasten van de Kerk

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen realisatie geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de huidige begroting.

  Realisatie 2020 Realisatie 2021 Begroting 2022
Lasten      
       
Honoraria 88.325 97.659 130.000
Kerkenraad / Leiding 24.815 15.720 16.100
Sector Viering 6.983 8.276 7.650
Sector Pastoraat 350 0 0
Sector Missionair 1.900 0 0
Sector Jeugd 1.777 3.955 4.900
Sector Toerusting 0 176 2.250
Sector Beheer 19.492 18.083 24.550
       
Totale Lasten 143 .642 143.869 185.450
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 171.220 160.360 165.000
Overig 12.361 0  
       
Totale Baten 183.581 160.360 165.000
       
Saldo 39.939 16.491 -20.450

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. NGK Amersfoort-Noord heeft geen eigen gebouwen.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor huur aula van de school, administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie

  Realisatie 2020 Realisatie 2021 Begroting 2022
Lasten      
       
Besteding hulpverlening
plaatselijk
6.296 4.066 11.850
Lasten beheer, administratie,
rente en bankkosten
210 228 250
Overig 26 25 500
       
Totale Lasten 6.532 4.319 12.600
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 4.856 3.903 4.000
Overig 3.288 2.910 4.850
       
Totale Baten 8.144 6.813 8.850
       
Saldo 1.612 2.494 -3.750
 

Vanaf 2021 geen cijfers meer van de zending!

Vanaf het jaar 2021 is NGK De Levensboom geen lid meer van NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu).
Ook hebben we ons teruggetrokken uit de zendingscommissie die we gezamenlijk met de NGK Amersfoort-Zuid hadden.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.