ANBI

Algemene gegevens

Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort

RSIN-nummer: 824167855
KvK-nummer: 77580311


Doelstelling Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Actueel verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Financiele verantwoording


Verkorte staat van baten en lasten van de Kerk

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen realisatie geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de huidige begroting.

  Realisatie 2018 Realisatie 2019 Budget 2020
Lasten      
       
Honoraria 127.998 122.926 117.300
Kerkenraad / Leiding 16.340 18.159 26.500
Sector Viering 3.829 4.188 6.800
Sector Pastoraat 727 178 1.000
Sector Missionair 10.281 5.842 2.000
Sector Jeugd 4.049 3.380 4.300
Sector Toerusting 1.059 2.025 2.000
Sector Beheer 18.271 19.777 21.185
       
Totale Lasten 182.555 176.475 181.085
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 156.892 168.173 169.410
Overig 13.213 13.200 8.675
       
Totale Baten 170.105 181.373 178.085
       
Saldo -12.450 4.898 >-3.000

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. NGK Amersfoort-Noord heeft geen eigen gebouwen.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor huur aula van de school, administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie

  Realisatie 2018 Realisatie 2019 Budget 2020
Lasten      
       
Besteding hulpverlening
plaatselijk
5.528 7.898 9.350
Lasten beheer, administratie,
rente en bankkosten
191 195 200
Overig 428 546 500
       
Totale Lasten 6.146 8.639 10.050
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 10.285 9.005 8.700
Overig 1.487 1.391 1.350
       
Totale Baten 11.772 10.396 10.050
       
Saldo 5.626 1.757 0

Verkorte staat van baten en lasten van de Zending

De zendingscommissie is een gezamenlijke commissie met NGK Amersfoort-Zuid.

  Realisatie 2018 Realisatie 2019 Budget 2020
Lasten      
       
Bijdrage NGZN 24.783 18.755 13.244
Overig 198 168 200
       
Totale Lasten 24.981 18.923 13.444
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 24.017 18.074 11.544
Collectes 2.107 1.915 1.900
       
Totale Baten 26.124 19.989 13.444
       
Saldo 1.143 1.066 0


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.