ANBI

Algemene gegevens

Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort
scriba-noord.amersfoort@ngk.nl
RSIN-nummer: 824167855
KvK-nummer: 77580311


Doelstelling Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Actueel verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Financiele verantwoording


Verkorte staat van baten en lasten van de Kerk

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen realisatie geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de huidige begroting.

  Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2021
Lasten      
       
Honoraria 122.926 88.325 101.600
Kerkenraad / Leiding 18.159 24.815 17.500
Sector Viering 4.188 6.983 9.500
Sector Pastoraat 178 350  
Sector Missionair 5.842 1.900 1.000
Sector Jeugd 3.380 1.777 3.700
Sector Toerusting 2.025 0 2.500
Sector Beheer 19.777 19.492 25.050
       
Totale Lasten 176.475 143.642 160.850
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 168.173 171.220 170.000
Overig 13.200 12.361  
       
Totale Baten 181.373 183.581 170.000
       
Saldo 4.898 39.939 9.150

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. NGK Amersfoort-Noord heeft geen eigen gebouwen.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor huur aula van de school, administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie

  Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2021
Lasten      
       
Besteding hulpverlening
plaatselijk
7.898 6.296 11.850
Lasten beheer, administratie,
rente en bankkosten
195 210 200
Overig 546 26 500
       
Totale Lasten 8.639 6.532 12.550
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 9.005 4.856 4.000
Overig 1.391 3.288 4.850
       
Totale Baten 10.396 8.144 8.850
       
Saldo 1.757 1.612 -3.700

Verkorte staat van baten en lasten van de Zending

De zendingscommissie is een gezamenlijke commissie met NGK Amersfoort-Zuid.

  Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2021
Lasten      
       
Bijdrage NGZN 18.755 13.244 7.227
Overig 168 190 200
       
Totale Lasten 18.923 13.434 7.427
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 18.074 12.666 6.627
Collectes 1.915 1.987 800
       
Totale Baten 19.989 14.653 7.427
       
Saldo 1.066 1.219 0


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.