admin login
Volgende dienst
Vieringen

Onze missie is “Opzien naar God, omzien naar elkaar en uitzien naar de ander”. Vanuit deze missie willen wij gestalte geven aan het gemeente zijn met elkaar en naar onze naaste.

U en jij bent van harte welkom in onze diensten. De dienst begint doorgaans om 10.00 uur. Indien diensten op andere tijden worden gehouden, wordt dit apart aangegeven. De diensten vormen het centrale moment in de week op zondag waarin we samenkomen om God eer te bewijzen en gemeente zijn in praktijk te brengen.

Tijdens de dienst kunt u de liederen en de liturgie via een groot scherm volgen. De voorganger geeft aan de hand van een bijbelgedeelte uitleg over de woorden van God en de betekenis hiervan voor ons leven vandaag. Door het zingen van liederen prijzen en aanbidden we Gods naam en belijden we ons geloof.

Regelmatig wordt er een speciale muzikale bijdrage geleverd tijdens de diensten of is er een muziekgroep die het zingen begeleidt. In diensten vieren we met regelmaat het Heilig Avondmaal. En soms is de dienst extra feestelijk als er wordt gedoopt.

Na afloop van de ochtenddienst kunt u persoonlijk voor u laten bidden. Hiervoor is het gebedsteam aanwezig dat u kunt herkennen aan hun badge. Daarnaast is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee en voor de kinderen, limonade.

CRECHE
Tijdens de kerkdiensten (’s morgens) zijn alle kinderen van 0 t/m 2,5 jaar welkom op de crèche.

U kunt uw kind(eren) brengen kort voor de dienst. De leiding bestaat uit 3 personen, waarvan 1 hulp (iemand tussen de 12 en 16 jaar). Als u uw kind(eren) brengt is het prettig als u de naam van het kind even op het bord schrijft en wat voor kleding het aan heeft, als geheugensteuntje voor de leiding.

KINDERKRINGEN
De kinderen in onze gemeente komen tijdens de ochtenddienst bijeen met leeftijdsgenoten. Ze hebben een eigen programma dat afgestemd is op hun niveau en belevingswereld. Er staat altijd een bijbelverhaal centraal. Er draaien in totaal 6 kringen.

Kinderkring 1 en 2 (vanaf 2,5 jaar tot en met groep 2 van de basisschool).
De kinderen worden aan het begin van de dienst door hun vader of moeder naar de kring gebracht. Wanneer er een doopdienst is, beginnen de kinderen van kinderkring 2 in de kerk en gaan na het dopen naar de kinderkring. Als alle kinderen een plek hebben gevonden in de kring wordt er een welkomstliedje gezongen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een speelkonijn.Daarna wordt er gezongen, gebeden en een bijbelverhaal verteld. Na de vertelling is het tijd voor een knutselwerkje. En natuurlijk kan er ook nog gewoon lekker gespeeld worden of getekend op het schoolbord. Het programma van kinderkring 1 en 2 is gelijk, maar wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De kinderen komen vóór de zegen met z’n allen in de kerk. Zij zitten dan bij hun vader of moeder tot de dienst is afgelopen.
De grens van kinderkring 2 ligt ongeveer bij de basisschool. Kinderen die aan het begin van het seizoen naar de basisschool gaan, gaan naar kinderkring 2. Omdat we het aantal kinderen in kinderkring 1 en 2 gelijk willen verdelen, kan de grens van de basisschoolleeftijd losgelaten worden.

Kinderkring 3 (groep 3 en 4 van de basisschool).
De kinderen van kinderkring 3 gaan ’s morgens gewoon met hun vader of moeder mee naar de kerkzaal. Voordat de preek begint, wordt er een kinderlied gezongen. Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kring. Zij luisteren naar een bijbelverhaal rond het thema en als er voldoende tijd is, vindt er een verwerking plaats (vaak een knutselwerkje). Vòòr de zegen komen de kinderen dan weer terug in de kerk.

Kinderkring 4 (groep 5 en 6 van de basisschool).
Ook deze kinderen gaan naar de kring als de preek begint. Zij luisteren naar een bijbelverhaal en daarna gaan ze aan de slag met een verwerking. In deze groep wordt in de regel niet meer geknutseld. De leiding zoekt andere creatieve verwerkingsvormen.

Pluskring (groep 7 en 8 van de basisschool).
De pluskring komt de ene week bij elkaar tijdens de dienst op zondagmorgen; de andere week op vrijdagavond. De jeugd wordt gestimuleerd om zelf in de bijbel te (gaan) lezen. Ook wordt gesproken over wie God voor jou is en hoe je in het dagelijks leven omgaat met je geloof. De jeugd denkt zelf mee over de onderwerpen die aan bod komen.

Kinderen in de dienst.
Twee keer per jaar (in maart en oktober) komen de kinderkringen 3 en 4 en de pluskring eerder terug in de kerkzaal om bij het Avondmaal aanwezig te zijn. Tijdens het avondmaal wordt een kindgerichte bijdrage verzorgd. De kinderen staan bij de ouders in de kring.

Onze gemeente behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. De algemene site van de NGK vindt u hier: www.ngk.nl.